Phân hệ quản lý TSCĐ

Phân hệ quản lý tài sản cố định lưu trữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số kỳ khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, ngày…

2023-08-23
2643

Phân hệ giá thành công trình, vụ việc

Phân hệ giá thành theo công trình, vụ việc thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu liên quan đến các dự án, công trình, vụ việc và tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo công trình, vụ việc.  Tổ chức quản lý công trình theo vụ việc Dùng riêng danh mục vụ…

2023-08-23
2557

Phân hệ giá thành sản phẩm

Phân hệ giá thành sản phẩm là nơi tập hợp, xử lý, lưu trữ các thông tin về giá thành sản phẩm. Phân hệ này là công cụ hiệu quả để tính giá thành các sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng, qua một công đoạn hoặc nhiều…

2023-08-23
2575

Phân hệ quản lý hàng tồn kho

Phân hệ quản lý hàng tồn kho cung cấp các thông tin tức thời về tất cả các hàng hóa lưu kho của doanh nghiệp. Phân hệ này quản lý tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển hàng hóa, quản lý hàng hóa chi tiết tới từng kho hàng. Phân hệ…

2023-08-23
2564

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả cho phép theo dõi chu trình mua từ khâu câp nhật hợp đồng mua, nhập hàng về kho và trả tiền cho người bán. Tính năng tra cứu linh hoạt và các báo cáo quản trị chi tiết giúp người sử dụng tìm kiếm nhanh…

2023-08-23
2581

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu cho phép theo dõi chu trình bán hàng từ khâu câp nhật hợp đồng, xuất hóa đơn và thu tiền hàng. Chức năng theo dõi công nợ và các báo cáo chi tiết của chương trình không chỉ giúp cho việc quản lý công nợ…

2023-08-23
2539

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay góp phần quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng khác cho phép xử lý hiệu quả việc thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo…

2023-08-23
2652

Phân hệ kế toán tổng hợp

Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lên các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng…

2023-08-23
2564

Một số điểm nổi bật về chức năng nghiệp vụ của phần mềm kế toán Fast Accounting Online

Các phân hệ  Hệ thống Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay Kế toán bán hàng và công nợ phải thu kế toán mua hàng và công nợ phải trả Quản lý hàng tồn kho Giá thành sản phẩm Giá thành dự án, công trình, vụ việc Quản lý TSCĐ…

2023-08-23
2637