Phân hệ quản lý TSCĐ

17/07/2024

23/08/2023

2644

Phân hệ quản lý tài sản cố định lưu trữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số kỳ khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, ngày tăng, ngày bắt đầu tình khấu hao, ngày thôi khấu hao, ngày giảm… Chương trình cho phép người sử dụng tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với các quyết định, chuẩn mực kế toán được ban hành.
Thông tin về tài sản cố định
 • Không giới hạn số lượng danh điểm tài sản cố định
 • Theo dõi các thông tin về tài sản cố định: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, giá trị khấu hao mỗi kỳ, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất, loại tài sản…
 • Có các trường dùng để phân loại tài sản cố định theo các tiêu chí khác nhau; có các trường tự do để nguời dùng tự sử dụng để quản lý các thông tin về tài sản cố định theo yêu cầu đặc thù
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan (tài khoản tài sản, tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí) để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán bút toán phân bổ khấu hao;
 • Theo dõi phụ tùng, dụng cụ đi kèm
 • Các thông tin ghi chú về tài sản, mô tả đặc tính của tài sản.
Theo dõi các thay đổi liên quan đến tài sản cố định
 • Tăng giảm giá trị của tài sản
 • Thay đổi bộ phận sử dụng
 • Thôi tính khấu hao tài sản
 • Giảm tài sản.
Tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Tự động tính khấu hao tài sản theo theo các phương pháp khai báo, chi tiết theo nguồn vốn; cho phép sửa lại giá trị khấu hao tháng theo yêu cầu
 • Phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng, tài khoản chi phí…
 • Lưu giữ quá trình khấu hao của mọi tài sản.
Báo cáo kiểm kê về tài sản cố định
 • Danh sách tài sản cố định
 • Báo cáo kiểm kê (chi tiết và tổng hợp) tài sản cố định theo nguồn vốn, bộ phận sử dụng, loại tài sản
 • Thẻ tài sản cố định (biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản đánh giá lại TSCĐ, biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành)
 • Sổ tài sản cố định
 • Báo cáo tài sản hết khấu hao còn sử dụng
 • Báo cáo luân chuyển tài sản.
 • Báo cáo tăng giảm tài sản cố định
 • Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm theo bộ phận sử dụng, loại tài sản…
 • Báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Bảng tính khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng, loại tài sản
 • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định theo bộ phận sử dụng.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Tạo bút toán phân bổ khấu hao và chuyển sang sổ cái ở phân hệ kế toán tổng hợp.

TAGs:kế toán TSCĐ phần mềm kế toán online phần mềm kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *