Đăng ký mua sản phẩm và dịch vụ

Dòng sản phẩm (*)
Tính năng bổ sung
Kì thanh toán (*)
Số bản cần mua (*)
- +
Số người sử dụng (*)
- +
Đăng ký đào tạo
Đào tạo bằng Tiếng Việt
- +

500.000đ/buổi. Chi phí được tính trong nội thành Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng các khu vực còn lại sẽ được tính thêm chi phí lưu trú

Đào tạo bằng Tiếng Anh
- +

Đào tạo bằng Tiếng Anh = Đào tạo bằng Tiếng Việt x 2

Năm bắt đầu nhập dữ liệu
Mẫu quyết định số (*)

Thông tin thanh toán

Số bản cần mua x1
Số người sử dụng x1

Dịch vụ gia tăng
Đào tạo bằng Tiếng Việt x1
Đào tạo bằng Tiếng Anh x1

Tổng giá trị
Tổng (sản phẩm và dịch vụ)
Tính năng bổ sung
Giảm giá (0%) 0
Tổng (dịch vụ gia tăng) + 500.000
Thanh toán

Thông tin đơn vị đặt hàng

Bảng giá

Ðơn vị tính: đồng/user
Tên sản phẩm 6 tháng 01 năm 02 năm 03 năm
FAO – Dịch vụ, Thương mại 1.100.000 1.750.000 3.300.000 4.800.000
FAO – Xây dựng, Xây lắp và sản xuất 1.200.000 1.950.000 3.700.000 5.400.000

 

Dịch vụ đào tạo (theo yêu cầu): Đào tạo tiếng Việt – 500.000đ/buổi       Đào tạo tiếng Anh – 1.000.000đ/buổi.

 

Bảng giá tính năng bổ sung

Ðơn vị tính: đồng/user
Tính năng bổ sung 6 tháng 01 năm 02 năm 03 năm
Quản lý hóa đơn đầu vào 200.000 350.000 650.000 950.000
Kết nối ngân hàng MBBANK 200.000 350.000 650.000 950.000
Kết nối ngân hàng OCB 200.000 350.000 650.000 950.000