Phân hệ kế toán tổng hợp

17/07/2024

23/08/2023

2565

Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lên các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị. Phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh. 
Hệ thống tài khoản
 • Không giới hạn số lượng mã tài khoản.
 • Mã tài khoản có độ dài tới 16 ký tự
 • Cho phép tự tạo hệ thống tài khoản bằng các quy tắc linh hoạt.
Quản lý các chứng từ
 • Cho phép kiểm soát dấu vết khi kết chuyển/cập nhật giao dịch
 • Cho phép lập chứng từ nhưng chưa chuyển vào sổ cái
 • Cho phép giới hạn việc nhập các giao dịch có ngày chứng từ nằm trong một khoảng thời gian nhất định
 • Số chứng từ có thể do người sử dụng tự nhập hoặc chương trình tự động tạo
 • Ngăn chặn việc cập nhập trùng số chứng từ
 • Cho phép cập nhật các bút toán với nhiều nhóm định khoản, 1 nợ nhiều có hoặc 1 có nhiều nợ
 • Kiểm soát số phát sinh nợ bằng số phát sinh có khi nhập chứng từ
 • Có các trường tham chiếu, các trường tự do để người sử dụng tự định nghĩa
 • Sao chép các bút toán của các nghiệp vụ lặp lại
 • In chứng từ theo mẫu đặc thù.
Các bút toán tự động
 • Các bút toán phân bổ tự động
 • Các bút toán kết chuyển tự động
 • Các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
Sổ sách kế toán
 • Sổ sách kế toán theo hình thức tùy chọn:
 • Nhật ký chung
 • Chứng từ ghi sổ.
 • Bảng kê chứng từ, bảng tổng hợp phát sinh theo tài khoản, số tham chiếu và các điều kiện lọc khác nhau.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Nhận số liệu từ các phân hệ khác để lên các báo cáo và sổ sách kế toán.
Báo cáo tài chính
Các tính năng:
 • Lên các báo tài chính theo quy định và các báo quản trị theo yêu cầu.
 • Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu trên báo cáo;
 • Chức năng tự tạo mẫu báo cáo mới nhằm lên các báo cáo quản trị theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính theo qui định:
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp và gián tiếp);
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
Báo cáo thuế
Các thông tin liên quan đến thuế GTGT đầu vào, đầu ra được tập hợp trực tiếp tại các phân hệ kế toán tiền, kế toán bán hàng, mua hàng… và được tổng hợp lên số liệu báo cáo tại phân hệ này. 
Ngoài ra, chương trình cũng cho phép người dùng cập nhật các thông tin thuế GTGT đầu vào, đầu ra tách biệt với các phân hệ liên quan. 
Cập nhật và xử lý số liệu:
 • Khai báo mã cục thuế, mã thuế suất đầu vào/đầu ra.
 • Khai báo mã tính chất thuế đầu vào
 • Cập nhật chứng từ, hóa đơn thuế GTGT đầu vào, đầu ra;
 • Cho phép nhập nhiều hoá đơn GTGT đi kèm với một chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, phiếu nhập mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ).
 • Cho phép ghi âm giá trị hàng mua vào và số tiền thuế GTGT được khấu trừ trên bảng kê thuế GTGT đầu vào và ghi âm doanh số và số tiền thuế GTGT phải nộp trên bảng kê thuế GTGT đầu ra.
 • Cho phép gộp chung những khách hàng mua lẻ vào một mã khách hàng và không đòi nhập mã số thuế của khách hàng không có mã số thuế;
 • Cho phép tách thuế GTGT thành 2 phần đối với các đơn vị xây lắp có công trình nằm trên địa bàn của tỉnh/thành phố khác với tỉnh/thành phố nơi khai báo thuế.
 • Theo dõi và lên các báo cáo chi tiết cho từng cục thuế nếu đơn vị nộp thuế ở nhiều cơ quan thuế khác nhau.
 • Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy dữ liệu của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT.
 • Cho phép kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN sang phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.
Báo cáo thuế GTGT:
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa – dịch vụ mua vào;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa – dịch vụ bán ra;
 • Tờ khai thuế GTGT;
 • Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư;
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa – dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư;
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại;
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm.
Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp:
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý;
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Bảng kê hàng hóa – dịch vụ mua vào không có hóa đơn.
Ngoài các báo cáo theo mẫu quy định của Bộ tài chính, chương trình còn cho phép in theo các điều kiện lọc khác nhau để tiện cho việc tra cứu, đối chiếu.
Báo cáo quản trị phí
Phần hành quản trị phí cung cấp cho người dùng các báo cáo quản trị chi phí. Phân hành này được kế thừa thông tin đã nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo phân tích về chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.
Những tính năng cơ bản:
 • Khai báo các mã phí, nhóm phí;
 • Lên các báo cáo thống kê về chi phí chi tiết theo từng tài khoản, bộ phận, mã phí;
 • Cho phép lên số liệu báo cáo trong kỳ, so sánh số liệu giữa các kỳ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *