Phân hệ giá thành sản phẩm

23/08/2023

23/08/2023

2542

Phân hệ giá thành sản phẩm là nơi tập hợp, xử lý, lưu trữ các thông tin về giá thành sản phẩm. Phân hệ này là công cụ hiệu quả để tính giá thành các sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng, qua một công đoạn hoặc nhiều công đoạn).

Thông tin về phân xưởng (công đoạn), sản phẩm, lệnh sản xuất (đơn hàng)

 • Cập nhật thông tin về phân xưởng (công đoạn)
 • Cập nhật thông tin về lệnh sản xuất (đơn hàng)
 • Cập nhật định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm (BOM)
 • Cập nhật định mức/hệ số phân bổ chi phí cho sản phẩm (chi phí tiền lương, khấu hao, điện, nước…)
 • Khai báo đối tượng nhận phân bổ (chỉ đối với các chi phí có kiểu tập hợp đặc thù)

Cập nhật số liệu ban đầu và cuối kỳ

 • Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang ban đầu (khi bắt đầu sử dụng chương trình)
 • Cập nhật giá trị dở dang ban đầu theo yếu tố chi phí
 • Cập nhật NVL dở dang ban đầu (nếu có)
 • Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Cập nhật chi phí phát sinh trong kỳ

 • Tất cả các chi phí liên quan đến sản phẩm sản xuất được cập nhật trong các phân hệ khác như: phân hệ kế toán tổng hợp (các bút toán phân bổ tiền lương, BHXH…), kế toán tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán TSCĐ, CCDC…

Các bước tính giá thành

 • Tính giá xuất kho NVL trong kỳ (được xử lý tại phân hệ kế toán hàng tồn kho)
 • Tính số lượng sản phẩm nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất, số lượng sản phẩm dở dang qui đổi cuối kỳ
 • Tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ theo các tiêu chí phân bổ khác nhau: chi phí NVL, chi phí nhân công, chi phí chung
 • Xác định chi phí dở dang cuối kỳ theo từng yếu tố chi phí, theo từng NVL
 • Tính giá thành sản phẩm
 • Điều chỉnh giá thành sản phẩm (nếu có)
 • Cập nhật giá thành sản phẩm vào các phiếu nhập kho trong kỳ.

Báo cáo giá thành sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)

 • Thẻ giá thành sản phẩm
 • Báo cáo giá thành chi tiết theo vật tư
 • Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm theo nhóm yếu tố chi phí
 • Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm
 • Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm theo yếu tố chi phí
 • Báo cáo so sánh NVL thực tế và định mức theo sản phẩm
 • Các bảng tập hợp và phân bổ chi phí trong kỳ (theo các tiêu thức phân bổ).

Kết nối với các phân hệ khác

 • Đọc số liệu từ các phân hệ khác và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho (áp giá cho thành phẩm).

09.FAO-1.png

09.FAO-2.png

TAGs:phần mềm kế toán online phần mềm kế toán Fast Accounting Online kế toán giá thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *