Quản trị linh hoạt

    Ngoài hệ thống sổ sách, chứng từ, nghiệp vụ đầy đủ theo chuẩn mực, thông tư của Nhà nước, Fast Accounting Online còn có hơn 300 báo cáo quản trị, phân tích nhiều chiều theo nhu cầu doanh nghiệp ở nhiều góc độ.

    Sản phẩm có thể nhập dữ liệu từ excel ở hầu hết các chứng từ đầu vào cũng như xuất excel ở các báo cáo đầu ra. Giúp người dùng dễ dàng sử dụng dữ liệu theo mục đích của mình trên excel.