Thứ năm, 16/01/2020, 11:02

Niên giám thuế 2020: Lịch nộp tờ khai thuế năm 2020

So với các năm trước, lịch nộp tờ khai thuế 2020 và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có sự thay đổi. Để tiện theo dõi hạn nộp, FAST thông tin tới tất cả các doanh nghiệp Niên giám thuế 2020.


Chi tiết lịch nộp tờ khai thuế 2020 theo tháng, quý

 Tháng

Thời hạn chậm nhất

Nội dung

Căn cứ

01

20-01

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12-2019

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12-2019 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng
12-2019.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

30-01

- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2019.

- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2019 (nếu có).

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2019.

- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2019.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

02

20-02

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01-2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

3

20-3

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

30-3

- Quyết toán thuế TNDN năm 2019.

- Quyết toán thuế TNCN năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019.

- Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

4

20-4

- Tờ khai thuế GTGT tháng 3-2020

- Tờ khai thuế TNCN tháng 3-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng
3-2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

5

04-5

- Tờ khai thuế GTGT quý I/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý I/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2020.

- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

- Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015.

20-5

- Tờ khai thuế GTGT tháng 4-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 4-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4-2020

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

6

20-6

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng
5-2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

22-6

- Tờ khai thuế GTGT tháng 5-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 5-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

7

20-7

- Tờ khai thuế GTGT tháng 6-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 6-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

30-7

- Tờ khai thuế GTGT quý II/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020.

- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

8

20-8

- Tờ khai thuế GTGT tháng 7-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 7-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng
7-2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

9

20-9

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng
8-2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

21-9

- Tờ khai thuế GTGT tháng 8-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 8-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.

10

20-10

- Tờ khai thuế GTGT tháng 9-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 9-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng
9-2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

30-10

- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

11

02-11

- Tờ khai thuế GTGT quý III/2020.

- Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có).

- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có).

- Khoản b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

20-11

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10-2020

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng
10-2020.

- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

12

21-12

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11-2020.

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11-2020 (nếu có).

- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Lưu ý

1. Từ ngày 01-7-2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể:

Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý như sau:

“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Theo Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý từ quý III năm 2020 có thể kéo dài thêm 01 ngày.

2. Từ ngày 01-11-2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC (Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực). Theo đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014.

Ý kiến bạn đọc (0 bình luận)
Bạn có thể quan tâm
Chương trình “Đón năm tài chính 2021, FAST khuyến mại đỉnh”
Phần mềm kế toán Fast Accounting Online: Lĩnh ấn tiên phong - Vững vàng vị trí dẫn đầu
Niên giám thuế 2020: Lịch nộp tờ khai thuế năm 2020
Phần mềm kế toán online: Kế toán làm việc từ nhà mà vẫn hiệu quả
Cuộc thi ảnh online "Kế toán đi qua mùa Cô vy"
[FAST & OCB] Ưu đãi giải pháp phần mềm và dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp SME
FAST kết hợp với Lazada cung cấp Sales Report Tool cho nhà bán hàng Lazada
Cam kết về bảo mật
Cam kết dịch vụ
Tính năng hệ thống Fast Accounting Online (FAO)
VIDEO CLIP
Tin nhiều người đọc
Phạt đến 100 triệu đồng nếu vi phạm trong lĩnh vực kế toán
 
Triển khai thành công giải pháp Fast Financial tại Công ty Young IL
 
Đào tạo thực hành miễn phí kế toán máy trên phần mềm kế toán online tại Bắc Ninh
 
Hậu mùa quyết toán 2017 - Hướng dẫn chi tiết quyết toán thuế TNCN
 
Hướng dẫn kê khai Phiếu điều tra
 

LIÊN HỆ


VĂN PHÒNG TẠI TP HÀ NỘI

Ðịa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CT1B, Khu VOV, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tổng đài: (024) 7108-8288

Fax: (024) 3771-5591

Hỗ trợ ngoài giờ: 0972-973-999

VĂN PHÒNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Ðịa chỉ: Số 29, Đường số 18, Khu phố 4, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tổng đài mua hàng: (028) 7108-8788

Tổng đài CSKH: 1900-2130 (24/7)

Fax: (028) 3848-6068

VĂN PHÒNG TẠI TP ÐÀ NẴNG

Ðịa chỉ: Số 59B Lê Lợi, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tổng đài: (0236) 381-0532

Fax: (0236) 381-2692

 Hỗ trợ ngoài giờ: 090-588-8462

Họ tên(*)

Tỉnh/Thành phố
Yêu cầu
Điện thoại(*)
Email(*)